Logo Olste

Privacybeleid

Privacy verklaring

1. Algemeen

 

Omdat we uw privacy uitermate belangrijk vinden, lichten we u graag toe hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. 

Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door Olste NV en de met haar verbonden ondernemingen en projectvennootschappen. Deze policy is van toepassing op al onze prospecten en klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van onze website.

In deze policy leest u onder andere hoe wij met u omgaan over informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

 

2. De verwerking van persoonsgegevens

 

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren, of die wij met uw akkoord mogen verzamelen (zoals het nemen van foto’s van het door de klant gekochte goed bij oplevering ervan).
Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

 

3. Welke gegevens verwerken we ?

 

De persoonsgegevens die Olste NV verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten.
Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, tijdens onze besprekingen, contractdocumenten en dergelijke meer. Tot slot verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders, om actief nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Met deze mensen nemen we vervolgens contact op, waarna zij de mogelijkheid krijgen om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of via onze internetsite invoert. 

Als wij bij oplevering van het door u aangekochte goed hiervan foto’s nemen, dan is het opdat wij deze zouden kunnen gebruiken op onze website, in onze brochures of ander publiciteitsmateriaal. In dat geval zal de publicatie van de foto’s evenwel enkel gepaard gaan met een vermelding van de naam van de residentie, zonder aanduiding van het nummer van het appartement of van de identiteit van de koper.

 

4. Waarom en hoe verwerken we deze gegevens ?

 

In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van uw contact(en) en overeenkomsten met Olste NV en/of de met haar verbonden ondernemingen en projectvennootschappen, of voor  algemene  klanten-  en  leveranciersadministratie  en marketingdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat we sommige van uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan onze leveranciers en onderaannemers die samen met ons instaan voor de ontwikkeling en de bouw van onze projecten (aannemers, architect, nutsbedrijven, edm).
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze (nieuwe) producten, diensten en speciale acties waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren.
Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten, diensten en speciale acties beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.
Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten, diensten en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken of tevredenheidsenquêtes. Tot slot kunnen we uw gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. Hierbij geldt dat we niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden verwerken. Sommige gegevens bewaren we bijvoorbeeld alleen voor facturatie en om een gevraagde dienst te leveren, terwijl we andere gegevens gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.
Over sommige van uw gegevens dienen wij noodzakelijkerwijs te beschikken, bijvoorbeeld als wij een overeenkomst sluiten. Voor andere gegevens krijgt u altijd de vrije keuze om uw gegevens al dan niet op te geven. Wij houden uw gegevens nauwkeurig en accuraat bij, en niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven, onder andere deze met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Olste NV gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Als u e-mails ontvangt, zoals bij digitale nieuwsbrieven, dan blijft u die ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

 

5. Wat zijn uw rechten?

 

U beschikt ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.
U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens. Dergelijke schrapping van persoonsgegevens is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen.
U kunt ook verzet aantekenen tegen het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel.
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die u ons verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
Om deze rechten uit te oefenen, moet u een duidelijk schriftelijk verzoek (brief of e-mail) richten aan Olste NV, Natiënlaan 265/21 te 8300 Knokke-Heist waarin duidelijk staat wat u wenst te weten, te corrigeren, te wissen of te ontvangen.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie en kosteloos uitschrijven. U kunt dat doen door contact op te nemen via onze algemene contactgegevens (zie onderdaan deze privacyverklaring) of door in de promotiemailings of digitale nieuwsbrieven te klikken op de uitschrijflink.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

6. Beheer van uw gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door Olste NV, Natiënlaan 265 bus 21, 8300 Knokke-Heist. Binnen Olste NV zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Uw gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dat zijn de firma’s die in onze opdracht onze databases en website beheren en/of hosten. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Op eenvoudig verzoek kunt u een overzicht krijgen van deze verwerkers.

 

7. Overdracht aan derde partijen

 

Voor de normale uitoefening van onze activiteiten dienen de persoonsgegevens doorgegeven te worden aan bepaalde leveranciers (in het bijzonder aannemers, architect en nutsbedrijven) en het door ons aangestelde bedrijf voor het afnemen van klantenenquêtes.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we u bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van een of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet u daar uw expliciete toestemming voor geven.
Voor een aantal initiatieven doen wij ook een beroep op een externe verwerker. De externe verwerker beheert dan een database die gelinkt is aan de Olste NV-database. De externe verwerker verbindt er zich toe om de gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier te behandelen, volledig in overeenstemming met deze policy. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

 


Algemene contactgegevens :

 

- via e-mail: info@olste.be
- via telefoon: +32 (0)50 67 72 60
- per post: Natiënlaan 265 bus 21, 8300 Knokke-Heist

Blijf op de hoogte

Als eerste op de hoogte wanneer er nieuws binnenkomt? Schrijf u in op de nieuwsbrief.

Copyright © 2024